ID: 642171481

'Hoe krijg je rust in je hoofd?'

Voor wie is de module bedoeld?

De module 'Hoe krijg je rust in je hoofd?' is ontwikkeld voor mensen die last hebben van onrust in hun hoofd.
 

Wat is de inhoud van de module?

Het doel van deze module is om mensen te helpen meer rust in hun hoofd te krijgen. Er wordt psycho-educatie gegeven, er komen ervaringsdeskundigen aan het woord en er kunnen verschillende opdrachten gemaakt worden. Er wordt onder andere gekeken naar om van afstand naar onrustige gedachten te leren kijken, afleiding zoeken en in beweging komen.

----> 1 online sessie
 

´Herstel zelfbeeld´

Voor wie is de module bedoeld?

De module is ontwikkeld voor volwassenen met een negatief zelfbeeld die een herstelgerichte behandeling volgen. Het doel van de module is het verbeteren van het zelfbeeld. De module kan worden ingezet bij uiteenlopende (psychische) problematiek, zoals bijvoorbeeld ernstige psychische aandoeningen.

Wat is de inhoud van de module?

Deze module richt zich op het verbeteren van het zelfbeeld. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het onderzoeken van het eigen zelfbeeld. Er zijn oefeningen gericht op het ontwikkelen van aandacht voor positieve eigenschappen, zoals positieve zelfspraak, het bijhouden van een 'positieve ervaring' dagboek en het positieve geheugensteuntje. Ook wordt het gevoel van zelfvertrouwen versterkt met oefeningen zoals bijvoorbeeld positieve imaginatie. Daarnaast wordt er na elk verzendmoment stilgestaan bij 'het goede nieuws' van de afgelopen tijd: wat gaat goed, waar is men trots op, of wat wordt als bijzonder ervaren? Om motivatie te bevorderen, wordt er voor elk verzendmoment nagedacht over welke beloning passend is bij de zojuist gezette stap.
----> 5 online sessies 

'Gedachteschema'

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Gedachteschema’ is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van niet-helpende gedachten en belemmerende gevoelens/gedragingen. Het doel van de module is om de cliënt inzicht te geven in de eigen gedachten en de invloed hiervan op gevoelens en gedrag. Ook zet de module de cliënt aan om de gedachten uit te dagen en zich een meer helpende manier van denken aan te leren.

Wat is de inhoud van de module?

In de module krijgt de cliënt informatie over de invloed van gedachten, het uitdagen van gedachten en het formuleren van helpende gedachten. De cliënt leest oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met het invullen van gedachteschema’s. Hierbij onderzoekt de cliënt de eigen gedachten en oefent hij of zij met het uitdagen van gedachten en het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten. Op die manier krijgt de cliënt meer grip op de eigen gedachten en daarmee op het gevoel en gedrag.

----> 2 online sessies ‘Herstel: Grip op je leven’

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Herstel: Grip op je leven’ is ontwikkeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met diverse ernstige psychiatrische aandoeningen die worden beperkt in hun sociaal en/of maatschappelijk leven. Het doel van de module is de cliënt inzicht geven in zijn of haar draagkracht en draaglast en hiertussen een balans vinden.

Wat is de inhoud van de module?

De module bestaat uit 6 sessies. De module bevat relevante onderwerpen die van belang zijn voor mensen die op weg zijn naar herstel. Denk aan stress leren herkennen, inzicht in draagkracht en draaglast, ontspan, mindful leven en actief blijven. Elke sessie start de cliënt met het invullen van hun goede nieuws die week. Aan het eind van elke sessie beloont hij of zij zichzelf. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de ervaringen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten ook filmpjes waarin een professional en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module heeft de cliënt meer grip op zijn of haar leven. Hij of zij heeft praktische handvatten gekregen en vaardigheden geleerd om beter om te gaan met tegenslagen en zich te richten op de toekomst.
----> 6 online sessies 

´Hardnekkige patronen doorbreken´
Vanuit de basis aanpakken van problematiek

Voor wie is de module bedoeld?

De module is bedoeld voor cliënten bij wie er sprake is van hardnekkige patronen en die deze intensief onder de loep willen nemen om hier verandering in te kunnen gaan aanbrengen.
 

Wat is de inhoud van de module?

De module bestaat uit tien sessies en twee dagboeken. De sessies bevatten psycho-educatie, oefeningen en filmpjes waarin hulpverleners en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaringen delen. Doelen zijn o.a. bewustwording en herkenning van gedrag dat in de weg zit, inzicht in ontstaan van tekortkomingen, de eigen situatie, klachten, krachten en copingstijlen in kaart brengen, eerste verbanden leggen tussen oorzakelijke factoren en triggers

​--------10 sessies

 

 

 

 

 

´Verwerken´

Ingrijpende gebeurtenissen verwerken

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Verwerking’ is ontwikkeld voor volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het doel van de module is de cliënt te helpen de gebeurtenis te verwerken.

 

Wat is de inhoud van de module?

In de module wordt psycho-educatie gegeven over ingrijpende gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund in het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis die hij of zij heeft meegemaakt. Naast het uitvoeren van een schrijfoefening kunnen optioneel additionele schrijfoefeningen of het uitvoeren van een afscheidsritueel deel uitmaken van de module. In de sessies krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module is de cliënt verder gekomen in het verwerkingsproces en heeft hij of zij handvatten om met de ingrijpende gebeurtenis om te gaan.
---4 sessies

‘Expert van jezelf’
Signaleringsplan/terugvalpreventieplan
 

Voor wie is de module geschikt?
De expert module ‘Expert van jezelf’ is ontwikkeld voor volwassenen met uiteenlopende psychische klachten die baat kunnen hebben bij een signaleringsplan. Voor signaleringsplan worden in de GGZ verschillende termen gebruikt, waaronder ook crisisplan en terugvalpreventieplan. Het doel van de module is om de cliënt in staat te stellen om op de juiste manier met zijn of haar klachten om te gaan waardoor een verergering van de klachten zal worden voorkomen.


Wat is de inhoud van de module?
Het doel van de module is om de cliënt en zijn of haar omgeving in staat te stellen om in de verschillende fases op de juiste manier te kunnen handelen. Hierdoor worden de zelfcontrole en autonomie van de cliënt vergroot. Tevens kunnen de klachten van de cliënt worden verminderd of kan verergering hiervan worden voorkomen. Bovendien worden het begrip, de steun en betrokkenheid in de omgeving van de cliënt vergroot. De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij het opstellen van een signaleringsplan. Denk aan de onderwerpen psycho-educatie, stressbronnen, signalen en helpende acties. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt een individueel signaleringsplan opgesteld.
---------------10 sessies

 

´Gedragsexperiment’
Cognitief-gedragstherapeutische interventie

Voor wie is de module geschikt?
De module ‘Gedragsexperiment’ is ontwikkeld voor volwassenen met belemmerende, niet-helpende gedachten. Het doel van de module is het toetsen van deze gedachten aan de werkelijkheid.
 

Wat is de inhoud van de module?
In de module wordt een gedragsexperiment voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Uitgangspunt is de disfunctionele gedachte van de cliënt. Hier wordt vervolgens een realistisch alternatief voor bedacht. Deze gedachten worden vervolgens getoetst in de praktijk. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten. Vervolgens wordt de cliënt begeleid in het voorbereiden, opzetten, uitvoeren en evalueren van het gedragsexperiment. Aan het einde van de module heeft de cliënt zijn of haar gedachten getoetst aan de praktijk.
-------2 sessies

 

´Pak je somberheid aan´
Cognitief-gedragstherapeutische module voor somberheid

Voor wie is de module geschikt?
De module ‘Pak je somberheid aan’ is ontwikkeld voor volwassenen met lichte somberheidsklachten. Het doel van de module is om de cliënt van zijn of haar lichte somberheidsklachten af te helpen.

Wat is de inhoud van de module?
De module bestaat uit verschillende onderwerpen die belangrijk zijn bij het aanpakken van lichte somberheid. Denk aan structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, inzicht in negatieve gedachten, het belang van ontspanning en werken aan een positief zelfbeeld. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, bekijkt hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij zelfstandig aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met gevoelens van somberheid. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
-----6 sessies


 

 

 

 

´Waarden en doelen: Richting geven aan je leven´
Gedragstherapeutische interventie ter versterking van waardevol leven

Voor wie is de module geschikt?

De module ‘Waarden en doelen: richting geven aan je leven’ is ontwikkeld voor volwassenen in die niet goed weten wat ze belangrijk vinden in het leven en welke doelen ze nastreven. Hierdoor vinden zij het moeilijk om richting te geven aan hun leven.

Wat is de inhoud van de module?
In deze module onderzoekt de cliënt wat zijn of haar belangrijkste waarden zijn. Vervolgens onderzoekt de cliënt hoe hij of zij deze waarden door het stellen van concrete doelen terug kan laten komen in het dagelijks leven. In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, kunnen de oefeningen van voorbeeldcliënten worden doorgelezen en gaat de cliënt aan de slag met één of meerdere oefeningen. Doordat de cliënt weer leert leven naar zijn of haar waarden en doelen krijgt hij of zij weer richting in het leven.
-------4 sessies

 

 

 

 

 

 

 

´Burnout´
Burnout module gericht op dagstructuur, ontspanning, cognitieve gedragstherapie, probleemoplossingsvaardigheden en terugvalpreventie

Voor wie is de module bedoeld?
De ‘Burnout’ module is ontwikkeld voor volwassenen met burnout klachten. Het doel van de module is inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en de instandhouding van de eigen burnout. Men ontwikkelt vaardigheden om hier anders mee om te gaan.
 

Wat is de inhoud van de module?
De 'Burnout' module bestaat uit 4 inhoudelijke delen:
In de hoofdstukken gericht op opstarten leest men psycho-educatie over burnout en staat hij of zij stil bij de eigen klachten. Ook wordt er met behulp van audio-bestanden geoefend met ontspanningsoefeningen, zoals een ademhalingsoefening en een spierontspanningsoefening. Daarnaast gaat men aan de slag met het aanbrengen van dagstructuur. Er kan gebruik worden gemaakt van het dagboek 'energieniveau' om te evalueren hoe de dag is gegaan.

In de cognitief-gedragstherapeutische hoofdstukken richten men richt  met behulp van gedachteschema's en gedragsexperimenten op niet-helpende gedachten uitdagen en meer helpende gedachten formuleren. Hierbij kan men gebruik maken van de dagboeken 'G-schema' en 'uitdaagschema'.

In de hoofdstukken gericht op oplossingen vinden werkt men aan het ontwikkelen van probleemoplossingsvaardigheden. Hij of zij gaat praktisch aan de slag met het inventariseren en oplossen van problemen binnen verschillende levensgebieden.

In het laatste hoofdstuk bereidt men zich voor op een mogelijke terugval door een terugvalpreventieplan op te stellen.

Tijdens het doorlopen van de module bekijkt men filmpjes van online hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Aan het einde van de module heeft men vaardigheden ontwikkeld en verfijnd om anders om te gaan met zijn of haar burnout klachten.
------------------7 sessies

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Voor wie is de module bedoeld?
Heb jij last van vervelende gedachten, gevoelens en gebeurtenissen en probeer jij hiermee om te gaan door ze zoveel mogelijk weg te drukken?  Grote kans dat dit jou veel tijd en energie kost. En eigenlijk geldt ook hierbij het principe "alles wat je aandacht geeft groeit"....Het wegdrukken houdt "de bal misschien onder water" maar het kost je ontzettend veel kracht en energie om de bal onder wat te houden, je raakt er uitgeput van. Met behulp van deze ACT-module leer je op een andere manier met gedachten, gevoelens en gebeurtenissen om te gaan. Er komt weer meer ruimte voor jou als persoon!


Wat is de inhoud van de module?

Het programma zal starten met een introductie van ACT en verder zullen de zes kernprocessen van ACT aan bod komen. Met behulp van informatieve teksten, filmpjes, psycho-educatie, opdrachten zal er toegewerkt worden naar een andere, meer helpende manier, om te gaan met gedachten, gevoelens en gebeurtenissen.  Je leert deze te accepteren of te veranderen op een manier die goed bij jou past.
------------------7 sessies

Nieuw binnen het online aanbod: (verdere info volgt nog. Bij vragen neem gerust contact op!)

Zelfcompassie

Emotie eten

Omgaan met emoties

Gezinsondersteuning voor ouders broers/zussen

Balans

© 2016 2B-eat